Privacy beleid

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy
Suid Afrika Reise hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Suid Afrika Reise houdt zich uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
- deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in dit privacy beleid

Invullen van persoonsgegevens
Bij het invullen van ons contactformulier, het aanvragen van een reisvoorstel, het boeken van een reis of het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens gevraagd.
De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde service te verlenen en/ of het betreffende reisproduct te leveren en u vervolgens van het boekingsproces op de hoogte te kunnen houden, voor administratieve zaken of voor het versturen van post.
Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.
Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij, afhankelijk van uw reisbestemming en reiswijze, de volgende persoonsgegevens, indien relevant:

Land
Telefoonnummer
E-mail
Adres (straat, postcode en woonplaats)
Telefoonnummer van thuisblijvers
Merk en kenteken van uw voertuig

Van elke reiziger
Volledige voornaam en achternaam als in paspoort vermeld
Geslacht
Geboortedatum
Paspoort of ID-kaart nummer
Dieetwensen

Bewaartermijnen van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij verwijderen uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens een maand na terugkomst van uw reis uit ons systeem. Onder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verstaan wij:
- Paspoortgegevens
- Allergieën
- Medicijngebruik
- Andere relevante gegevens met betrekking tot uw gezondheid

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed en veilig mogelijk te leveren, stellen wij uw persoonsgegevens beschikbaar aan onze leveranciers of derden die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Het gaat hierbij uitsluitend om persoonsgegevens die voor de betreffende leverancier of derde partij relevant zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.
Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Suid Afrika Reise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@suidafrikareise.nl

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Dan kunt u deze richten aan: info@suidafrikareise.nl
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 24 mei 2018