Om onze Algemene voorwaarden te printen klik hier.

Voor Calamiteiten Garantieregeling klik hier.

Voor SGR klik hier.

Suid Afrika Reise Algemene Voorwaarden (AV)
Deze AV zijn van toepassing op alle pakketreizen van Suid Afrika Reise, statutair gevestigd te Wierden.
Indien u, zoals aangegeven op de reisovereenkomst, een vlucht of auto- of camperhuur heeft bijgevoegd, zijn de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing. Klik op de naam van de maatschappij voor de desbetreffende voorwaarden:
KLM
Air France
Lufthansa
Swiss Air
British Airways
South African Airways
Kenya Airways 
Qatar Airways 
Emirates 
Al Italia
Turkish Airways
Europcar South Africa
Bidvest Southern Africa
Bushlore
Bobo campers
Britz
Maui

Inleidend 
In deze AV wordt verstaan onder: 
a. Reisorganisator; Suid Afrika Reise (hierna ook Suid Afrika Reise genoemd) 
b. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Suid Afrika Reise en zijn wederpartij (de reiziger(s) zich verbinden tot het verschaffen van een door Suid Afrika Reise van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 
vervoer, verblijf, een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt; 
c. Reiziger; 
1. de wederpartij van de Suid Afrika Reise, of 
2. degene voor wie de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard cq deze AV heeft aanvaard. 
3. Indien zich een situatie voordoet zoals omschreven in art. 8 lid 1 van deze voorwaarden, dan geldt de vervangende reiziger. 
d. Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen. 
e. Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 18.00 uur, zaterdag 09.00 – 12.00, uitgezonderd erkende feestdagen. 
f. Communicatiekosten; telefoonkosten. 

Artikel 1 Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die Suid Afrika Reise met de reiziger(s) sluit, een en ander zowel ter zake van reisovereenkomsten als hieronder gedefinieerd als ter zake van losse reisdiensten en maatwerkreizen die op aanvraag van de klant worden samengesteld. 
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien Suid Afrika Reise zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de reisovereenkomst en reiziger(s) waarop deze betrekking hebben. 
3. Eventuele door de reiziger(s) gehanteerde algemene voorwaarden worden door Suid Afrika Reise niet geaccepteerd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk met de reiziger(s) is overeengekomen. 

Artikel 2 Het aanbod 
1. Alle aanbiedingen en offertes van Suid Afrika Reise, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn of eis tot expliciete aanvaarding bevatten. 
2. Indien een aanbieding of een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, zoals een op dat moment beschikbare prijs voor een vlucht, en dit aanbod wordt aanvaard, dan heeft Suid Afrika Reise het recht het aanbod binnen vier werkdagen na ontvangst van voornoemde aanvaarding te herroepen. 

Artikel 3 Onze vliegtarieven en opties 
Onze vliegtarieven in onze offertes zijn gebaseerd op de geldende dagprijs en beschikbaarheid. Deze tarieven kunnen per dag veranderen, lees lager of hoger worden, dit is afhankelijk van het aantal geboekte passagiers op de vlucht, en vraag en aanbod. Bij definitieve boeking zullen we dan ook van de op dat moment geldende prijs uitgaan. Als dit mocht verschillen met de prijs in de offerte zullen wij dit aan u laten weten en kunt u hiermee al dan niet akkoord gaan. De vluchten staan bij offerte niet in optie geboekt (!). Wenst u een optie te nemen, dan maken wij dat graag voor u in orde en dienen wij te beschikken over alle paspoortnamen van alle reizigers; de eerste voornaam voluit + (ongehuwde) achternaam + geboortedatum. 

Artikel 4 Totstandkoming 
1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Suid Afrika Reise via elektronische weg (web of email) of ander schriftelijk contact. 
2. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de publicatie van Suid Afrika Reise en eventueel schriftelijke bevestigde afwijkingen en/of aanvullingen. Mocht de bevestiging van Suid Afrika Reise afwijken van de gesloten overeenkomst, dan heeft de reiziger gedurende 7 dagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave het recht de overeenkomst kosteloos te wijzigen of te annuleren. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden. 
3. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 
4. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van Suid Afrika Reise binden Suid Afrika Reise niet. 
5. Indien in een publicatie van Suid Afrika Reise een reis wordt aangeboden waarin tevens het vervoer is inbegrepen en de duur van de reis in dagen is vermeld, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht eventuele tijdstippen van vertrek en aankomst, bij voornoemde duur van de reis inbegrepen. De tijdstippen van vertrek en aankomst zullen worden vermeld in de reisbescheiden. 
6. Suid Afrika Reise draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die door derden zijn uitgegeven. 

Artikel 5 Uitvoering van de reis 
1. Suid Afrika Reise is gerechtigd zich te laten vertegenwoordigen door derden. 
2. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van Suid Afrika Reise en/of diens vertegenwoordiger na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. 
3. De reiziger, die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of op kan leveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Suid Afrika Reise van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Suid Afrika Reise in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle uit de hinder en de uitsluiting voortvloeiende kosten en/of derving komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. 
4. De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan Suid Afrika Reise. Indien deze tekortkoming niet binnen redelijke tijd oplost, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met Suid Afrika Reise. Zie hiervoor art. 15. 
5. Indien de reiziger aan één of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig heeft gehouden, is Suid Afrika Reise gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de reis ten gevolge van het niet voldoen van de reiziger aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de reiziger in rekening te brengen of kan dit de schade welke de reiziger meent te kunnen vorderen ernstig beperken of zelfs uitsluiten. 

Artikel 6 Verzekeringen 
1. Suid Afrika Reise verstrekt de reiziger bij of kort na totstandkoming van de overeenkomst (aanvullende) informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annulerings- en/of reisverzekering. De reiziger bepaalt zelf de hoogte van de maximaal te dekken schade voor zover er verschillende dekkingen worden aangeboden en/of het eigen risico. 
2. Dit geldt tevens voor wat de auto- of camperhuur betreft. Een creditcard is sowieso verplicht met voldoende krediet-ruimte voor de borg of deposit. Vele schadeposten zijn te verzekeren en vele risico’s zijn uit te sluiten. Echter, wij wijzen de reiziger uitdrukkelijk op de vele uitzonderingen hierop, zelfs in het geval deze verzekeringen als ‘all-in’ worden aangeboden of afgesloten of verkocht. 
3. Enkele termen verklaard en praktische informatie: 
Checkt u voor aanvaarding van het voertuig de eventueel al aanwezige schade of tekortkomingen. Maak zo nodig foto’s. Leg dit vast voordat u het vervoer aanvaardt en op het moment dat u het vervoer weer inlevert, zeker als dan blijkt dat het inleverstation dicht is). Let u op de mogelijk ter plaatse plots extra te moeten betalen voor belastingen (airport-surcharge, voor het ophalen of inleveren op een luchthaven of BTW-verhogingen). Suid Afrika Reise heeft hier geen invloed op, evenmin als zij dat zou hebben op plotse BTW-verhogingen in Nederland. TP of TI = diefstalverzekering. (Super) CDW of LDW = een verzekering die schade aan het vervoer veroorzaakt door derden dekt. Er zijn echter vele uitzonderingen hierop. Helaas komt het voor dat de verhuurder ook schade in het geval van een ongeluk door derden eerst op u tracht te verhalen totdat die derde betaald heeft. PI of PAI of LI = ongevallen verzekering voor persoonlijke schade of inzittenden. Denkt u er aan dat in het geval nalatigheid, roekeloos (rij)gedrag (drugs, alcohol, negeren van verkeersregels) deze verzekering of de verzekering die de schade aan het vervoer dekt, vaak van generlei waarde (meer) is. Vraagt u altijd op de bestemming na of u en de medepassagiers verzekerd zijn en of het is toegestaan de andere reizigers ook te laten besturen. Drop box = indien u het vervoer na sluitingstijd van een verhuurlocatie inlevert, kunt u soms gebruik maken van een drop box voor de sleutels etc. Vraagt u hiernaar. VLF = roadtax/vehicle lisence fee, een bedrag voor algemeen onderhoud van enig wegdek in het betreffende land. VAT = BTW. 

Artikel 7 Reisbescheiden 
1. Suid Afrika Reise zal zich inspannen om de benodigde reisbescheiden uiterlijk 15 dagen voor de dag van vertrek aan de reiziger ter hand te stellen. Vliegtickets worden echter direct door ons geïssued/geprint en zijn zo nodig opvraagbaar of te verkrijgen. 
2. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of toeristenkaart, rijbewijs en groene kaart. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele visa, de meest recente informatie hiertoe, het bezit van een juist en vereist reisdocument. Voor Zuid-Afrika en Botswana geldt dat kinderen onder de 18 jaar bij aankomst een geboorteakte dienen te tonen aan de immigratiedienst om een visum te krijgen. In deze akte moeten de namen van beide ouders worden vermeld. De reiziger kan dit navragen bij een ambassade of visumdienst. 
3. Indien een reiziger de reis niet (geheel) kan maken door het ontbreken van enig geldig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de reiziger. 
4. De reiziger die om één van bovengenoemde redenen niet aan de reis kan deelnemen, heeft geen aanspraak op restitutie van (een deel van) de reissom, tenzij hij/zij bewijst of aannemelijk maakt dat Suid Afrika Reise zich kosten heeft bespaard, onder aftrek van administratiekosten, omzet- en winstderving. 
5. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van een verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. 

Artikel 8 Wijziging door de reiziger 
1. Tot 4 weken voor de dag van vertrek kan de reiziger schriftelijk wijziging van de overeenkomst verzoeken. 
2. Suid Afrika Reise deelt de reiziger zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de reiziger, mee of Suid Afrika Reise met de verzochte wijziging akkoord gaat. Indien Suid Afrika Reise meedeelt niet met het verzoek van de reiziger akkoord te gaan, zal zij haar beslissing met redenen omkleden. Indien Suid Afrika Reise besluit met de wijziging op verzoek van de reiziger(s)akkoord te gaan, is de reiziger of haar vervanger per omgaande de zo mogelijk gewijzigde en duurdere reissom verschuldigd conform de meegedeelde verhoging verschuldigd, alsmede een bedrag van € 45 per boeking inzake wijzigings- en communicatiekosten. 
3. Indien de reiziger het verzoek tot wijziging, nadat Suid Afrika Reise heeft besloten niet met het wijzigingsverzoek in te stemmen, handhaaft, en derhalve sprake is of lijkt van een ontbindende voorwaarde of het karakter daarvan, zie ook artikel 5, dan geldt deze handhaving als een annulering van de overeenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder art.9, van toepassing zijn. 

Artikel 9 Annulering of vervanging 
1. Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen heeft deze reiziger de keuze om: 
- ofwel Suid Afrika Reise te verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon, die zelf nog geen reiziger in de zin van de oorspronkelijke overeenkomst is en die in de plaats van de reiziger aan de reis kan deelnemen; 
- ofwel de overeenkomst te doen annuleren. 
2. Vervangende reiziger. De in het vorig artikel bedoelde vervanging van de reiziger is uitsluitend mogelijk onder de navolgende voorwaarden: 
a. de vervangende reiziger voldoet aan alle in de overeenkomst verbonden voorwaarden; 
b. de reiziger dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek in bij Suid Afrika Reise dan wel zo tijdig dat Suid Afrika Reise nog de nodige handelingen, verplichtingen en formaliteiten kan verrichten of verboden kan vóór zijn om de vervanging doorgang te laten vinden; 
c. de reiziger en de vervangende reiziger zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk jegens Suid Afrika Reise voor de betaling van de volledige reissom vermeerderd met wijzigings- en communicatie- kosten als bedoeld in art. 8 en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. 
3. Annuleringskosten. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, is de reiziger verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserveringskosten en volledige verzekeringspremies de volgende bedragen terzake annuleringskosten aan Suid Afrika Reise te betalen: 
a. bij annulering vanaf de dag van aanvaarding van de overeenkomst: 
100% voor vluchten, camperhuur en accommodatie Mauritius en tot 45 dagen voor de dag van vertrek: 20% over de overeengekomen prijs van de overige reisonderdelen (accommodaties) met een minimum van € 10. 
b. Vanaf 44 dagen tot 30 dagen (inclusief) voor de beoogde aankomst van de eerste 
vlucht zijn de (deel)annulerings-, wijzigingskosten die kosten die de leveranciers in rekening brengen plus 60% van de overige reissom per reservering of dossier. In het bijzonder geldt voor alle vliegtickets dat deze 100% bedragen. 
c. bij annulering 29 dagen voor vertrek of later; de volledige reissom. Een No show geldt als annulering op de dag van vertrek c.q aankomst. 
4. De door de reiziger verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de overeengekomen reissom niet overschrijden, tenzij sprake is van een verzoek van de reiziger(s) tot wijziging van de oorspronkelijke reisovereenkomst of een indeplaatsstelling en voor zover de leveranciers van Suid Afrika Reise hiertoe verzochten cq deze kosten eveneens doorbelasten. 
5. Indien een overeenkomst betreffende het gezamenlijk verblijf van meerdere reizigers in een kamer, appartement, vakantiewoning of ander accommodatie door één of meer van deze reizigers wordt geannuleerd, geldt deze annulering als een annulering voor de overeen komsten van alle voornoemde (mede)reizigers. Elke reiziger zal in dat geval de verschuldigde annulerings- en reserveringskosten , opgesomd in de voorgaande artikelleden, moeten betalen, tenzij de reiziger uitdrukkelijk aan Suid Afrika Reise te kennen geeft zijn overeenkomst met Suid Afrika Reise in stand te willen laten en indien voor het aantal aldus “overblijvend niet annulerende reiziger(s)” accommodatie beschikbaar is, en voor dezelfde prijs. De alsdan overblijvende reizigers moeten de reissom betalen, zoals die geldt voor dat nieuwe aantal reizigers. De door deze overblijvende reizigers verschuldigde annuleringsgelden worden verrekend met de hier bedoelde nieuwe reissommen. 
6. Verzekeringspremies, poliskosten, assurantiebelasting, de premie Calamiteitenfonds en eventuele 
visumkosten (hierna; extra kosten) vormen geen onderdeel van de reissom in de zin van de wet en kunnen in het geval van opzegging of een (deel)annulerings of wijziging nimmer gerestitueerd worden, noch komen in aanmerking voor een deelrestitutie. 
7. (deel)Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend tijdens kantooruren van ma t/m do van 10.00 – 17.00 uur en op vrijdag van 10.00 – 16.00 uur worden doorgegeven en dienen schriftelijk te worden bevestigd. 

Artikel 10 Wijziging door Suid Afrika Reise 
1. Suid Afrika Reise heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden zoals een dekkingsbeperking, ‘negatief reisadvies’, het wegens een politieke situatie of natuurramp uitvallen van diensten. De reiziger kan in dat geval te allen tijde de overeengekomen reis of vertrekdatum wijzigen. 
2. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht de overeenkomst ingevolge het vorige artikel te wijzigen, moet dit binnen 3 dagen na ontvangst van het bericht van de wijziging van Suid Afrika Reise aan Suid Afrika Reise kenbaar maken. Suid Afrika Reise zal de reiziger binnen 5 dagen een alternatieve reis aanbieden, welke een goedkopere of duurdere prijs kan hebben en waarbij dit prijsverschil respectievelijk ten goede of ten koste van de reiziger komt, ofwel de door de reiziger reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom minus € 25 administratiekosten per overeenkomst restitueren. De reiziger kan dit alternatief te allen tijde afwijzen. 
3. Indien na vertrek van de reiziger een belangrijk gedeelte van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, zorgt Suid Afrika Reise er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. 

Artikel 11 Opzegging door Suid Afrika Reise 
1. indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 14, heeft Suid Afrika Reise het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander onverminderd het recht van Suid Afrika Reise op betaling van de reissom, vermeerderd met rente en kosten. 
2. Suid Afrika Reise kan de overeenkomst voorts slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Suid Afrika Reise zal de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen onder opgaaf van redenen. 
3. Suid Afrika Reise zal voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan reiziger toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de in lid 2. Van dit artikel bedoelde kennisgeving van de opzegging een gelijkwaardige of betere reis aanbieden. 
4. Indien het in het vorige artikel bedoelde aanbod van Suid Afrika Reise niet wordt aanvaard door de reiziger of indien Suid Afrika Reise niet in staat is een dergelijk aanbod te doen, wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom door Suid Afrika Reise terugbetaald. 

Artikel 12 Hulpverlening 
1. Suid Afrika Reise is naar gelang de omstandigheden en reële mogelijkheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 
2. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger. 
3. De kosten voor hulp en bijstand komen voor rekening van de reisorganisator indien de tekortkoming in de nakoming aan hem of aan de persoon wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, kan worden toegerekend overeenkomstig artikel 15. 

Artikel 13 Reissom 
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld. 
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Suid Afrika Reise bekend waren ten tijde van de publicatie. 
3. De reissom zijn alle kosten die verbonden zijn aan vervoer, verblijf, autohuur, excursies, rondreizen etc. Verzekeringspremies, poliskosten, assurantiebelasting, de premie Calamiteitenfonds en eventuele visumkosten (hierna; extra kosten) vormen geen onderdeel van de reissom in de zin van de wet en dienen in zijn geheel bij aanvaarding van de reisovereenkomst of akkoord op het aanbod/de offerte te worden voldaan. 
4. Suid Afrika Reise heeft het recht om tot 45 dagen voor vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, en verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen. Suid Afrika Reise zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen, waarop Suid Afrika Reise de overeenkomst kan opzeggen. De reiziger zal dan de reissom terug ontvangen of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. 
5. Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de verschuldigde BTW doch exclusief elke overige heffing vermeld. 

Artikel 14 Betaling 
1. Bij totstandkoming van de overeenkomst dient de reiziger een aanbetaling aan Suid Afrika Reise te voldoen die gelijk is aan 25% van de totale overeengekomen reissom afgerond met € 1 naar boven en ten minste € 45 per reiziger bedraagt. 
2. Indien de boeking/reisovereenkomst/offerte/het aanbod een vliegticket bevat of 
accommodatieverschaffers of andere leveranciers van reisonderdelen en deze leveranciers een 
hogere aanbetaling eisen of in het geval van een (deel)annulering, wijziging of indeplaatsstelling een hoger deel of de volledige reissom van deze onderdelen niet restitueren alsdan wordt de aanbetaling verhoogd met dit bedrag/deze bedragen. 
3. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Suid Afrika Reise. 
4. Indien een reisovereenkomst binnen 7 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. 
5. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Suid Afrika Reise heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke en incasso kosten gelijk aan 15% over een som tot 2500 euro, 10% over de volgende 2500 euro, 5% voor de volgende 5000 euro en 1% over de volgende 190.000 euro, met een minimum van € 40 euro voor sommen beneden 267 euro. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 
1. Suid Afrika Reise is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 
2. Indien de reis niet verloopt conform de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Suid Afrika Reise verplicht de reiziger de schade te vergoeden die hij dientengevolge lijdt, tenzij de tekortkoming niet aan hem is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: 
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; 
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet is betrokken bij de levering van de in de overeenkomst betrokken diensten; of 
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht of aan een gebeurtenis die Suid Afrika Reise of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. 
3. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden. 
4. Wanneer Suid Afrika Reise aansprakelijk is op grond van dit artikel, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt c.q. uitgesloten conform toepasselijke internationale verdragen. Suid Afrika Reise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van enige verzekering. 
5. ieder aansprakelijkheid van Suid Afrika Reise , uit welken hoofde dan ook, zal - behoudens in geval van dood of letsel –wegens grove schuld of opzet - steeds zijn beperkt tot maximaal driemaal de reissom voor materiële en zuivere vermogensschade of zaakschade en maximaal éénmaal de reissom voor derving van reisgenot. 
6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Suid Afrika Reise gelden ook ten behoeve van werknemers van Suid Afrika Reise of haar hulppersonen, tenzij een Verdrag of wet dit uitsluit of deze beperking verbiedt. 

Artikel 16 Onvolkomenheden of klachten 
Een door de reiziger geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de overeenkomst, als ook bedoeld in artikel 5 lid 4, dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de betrokken leverancier kenbaar worden gemaakt. Deze zal ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van de reiziger worden verholpen. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken dient de reiziger contact op te nemen met het in de reisbescheiden vermelde noodnummer. Indien de onvolkomenheid of de klacht naar de mening van de reiziger niet bevredigend is opgelost, dient men ter plaatse om een klachtenformulier te vragen. Dit formulier wordt vervolgens door zowel de reiziger als de leverancier ondertekend. Het formulier is alleen verkrijgbaar daar waar de klacht of onvolkomenheid werd geconstateerd. De reiziger dient binnen 30 dagen na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd zijn beklag te doen over de onvolkomenheid of klacht, onder overlegging van bewijzen. Dit schrijven moet gepaard gaan met een door de reiziger en leverancier ondertekend klachtenformulier. 

Artikel 17 Geschillen 
Op alle overeenkomsten met Suid Afrika Reise is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Suid Afrika Reise aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter te Almelo, Nederland, tenzij Suid Afrika Reise en de reiziger zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie. 

Artikel 18 Ons Privacy – en Cookiebeleid