085 4010816  info@suidafrikareise.nl

Reis voorwaarden

De algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot reisovereenkomsten van Suid Afrika Reise statutair gevestigd te Wierden De hiernavolgende algemene reisvoorwaarden worden gehanteerd door Suid Afrika Reise.


Artikel 1

TOEPASSELIJKHEID

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die SUID AFRIKA REISE sluit, een en ander zowel ter zake van reisovereenkomsten als hieronder gedefinieerd als ter zake van losse reisdiensten en maatwerkreizen die op aanvraag van de klant worden samengesteld.

2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien SUID AFRIKA REISE zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de reisovereenkomst waarop zij betrekking hebben.

3 Eventuele door de contractant gehanteerde algemene voorwaarden worden door SUID AFRIKA REISE niet geaccepteerd, tenzij SUID AFRIKA REISE uitdrukkelijk schriftelijk elders met de contractant is overeengekomen.


Artikel 2

AANBIEDINGEN

1 Alle aanbiedingen en offertes van Suid Afrika Reise, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarden bevatten.

2 Indien een aanbieding of een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt aanvaard, heeft Suid Afrika Reise het recht het aanbod binnen vier werkdagen na ontvangst van voornoemde aanvaarding te herroepen.


Artikel 3

DEFINITIES

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

- overeenkomst: de overeenkomst waarbij Suid Afrika Reise zich jegens de contractant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis, die één overnachting of een periode van meer dan 24 uur en tenminste één van de volgende diensten omvat:

1.vervoer;

2.verblijf;

3.een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel uitmaakt van de reis.

- reiziger: de contractant en/of degene te wiens behoeve een overeenkomst met Suid Afrika Reise is gesloten. Indien zich een geval voordoet zoals omschreven in art. 9 lid 1 van deze voorwaarden, geldt de vervangende reiziger.

- communicatiekosten: alle kosten die Suid Afrika Reise in de uitvoering van de betreffende overeenkomst heeft gemaakt door haar deelname aan het telefax-, telefoon- en telegramverkeer.

- gewichtige omstandigheden: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Suid Afrika Reise aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.


Artikel 4

TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Suid Afrika Reise via elektronische weg(email) of ander schriftelijk contact.

2. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de publicatie van Suid Afrika Reise en eventueel schriftelijke bevestigde afwijkingen en/of aanvullingen. Mocht de bevestiging van Suid Afrika Reise afwijken van de gesloten overeenkomst, dan heeft de reiziger gedurende 7 dagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave het recht de overeenkomst kosteloos doch schriftelijk te wijzigen of te annuleren.

3. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk

aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

4. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van Suid Afrika Reise binden Suid Afrika Reise niet.

5. Indien in een publicatie van Suid Afrika Reise een reis wordt aangeboden waarin tevens het vervoer is inbegrepen en de duur van de reis in dagen is vermeld, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht eventuele tijdstippen van vertrek en aankomst, bij voornoemde duur van de reis inbegrepen. De tijdstippen van vertrek en aankomst zullen worden vermeld in de reisbescheiden.

6. Suid Afrika Reise draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die door derden zijn uitgegeven.


Artikel 5

UITVOERING VAN DE REIS

1. Suid Afrika Reise is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomsten derden in te schakelen.

2. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van Suid Afrika Reise en/of diens vertegenwoordiger na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

3. De reiziger, die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of op kan leveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Suid Afrika Reise van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Suid Afrika Reise in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle uit de hinder en de uitsluiting voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

4. De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan Suid Afrika Reise. Indien deze tekortkoming niet binnen redelijke tijd oplost, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met Suid Afrika Reise. Zie hiervoor art. 16.

5. Indien de reiziger aan één of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig heeft gehouden, is Suid Afrika Reise gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de reis tengevolge van het niet voldoen van de reiziger aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de reiziger in rekening te brengen.


Artikel 6

INFORMATIE

Suid Afrika Reise verstrekt de reiziger bij of kort na de totstandkoming van de overeenkomst informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annuleringskosten en of reisverzekering.


Artikel 7

REISBESCHEIDEN

1. Suid Afrika Reise zal zich inspannen om de benodigde reisbescheiden uiterlijk 15 dagen voor de dag van vertrek aan de reiziger ter hand te stellen.

2. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of toeristenkaart, rijbewijs en groene kaart.

3. Indien een reiziger de reis niet (geheel) kan maken door het ontbreken van enig geldig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de reiziger.

4. De reiziger die om één van bovengenoemde redenen niet aan de reis kan deelnemen, heeft geen aanspraak op restitutie van (een deel van) de reissom, tenzij hij/zij bewijst dat Suid Afrika Reise zich kosten heeft bespaard.

5. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van een verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.


Artikel 8

WIJZIGING DOOR DE REIZIGER

1. Tot 4 weken voor de dag van vertrek kan de reiziger schriftelijk wijziging van de overeenkomst verzoeken.

2. Suid Afrika Reise deelt de reiziger zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de reiziger, mede of Suid Afrika Reise met de verzochte wijziging akkoord gaat of niet.

3. Indien Suid Afrika Reise besluit niet met het verzoek van de reiziger akkoord te gaan, zal zij haar beslissing met redenen omkleden. Indien Suid Afrika Reise besluit met de wijziging akkoord te gaan, is de reiziger de gewijzigde reissom verschuldigd conform de geldende betalingsregelingen, alsmede een bedrag van

€ 45 per boeking inzake wijzigings- en communicatiekosten.

4. Indien de reiziger het verzoek tot wijziging, nadat Suid Afrika Reise heeft besloten niet met het wijzigingsverzoek in te stemmen, handhaaft, dan geldt deze handhaving als een annulering van de overeenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder art.9, van toepassing zijn.


Artikel 9

ANNULERING OF VERVANGING

1.Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen heeft deze reiziger de keuze:

- ofwel Suid Afrika Reise verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon, die zelf nog geen reiziger in de zin van de voorwaarden is en die in de plaats van de reiziger aan de reis kan deelnemen;

- ofwel de overeenkomst te annuleren .

Vervangende reiziger

2. De in het vorig artikel bedoelde vervanging van de reiziger is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden:

a. de vervangende reiziger voldoet aan alle in de overeenkomst verbonden voorwaarden;

b. de reiziger dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek in bij Suid Afrika Reise dan wel zo tijdig dat Suid Afrika Reise nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden;

c. de reiziger en de vervangende reiziger zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk jegens Suid Afrika Reise voor de betaling van de volledige reissom vermeerderd met wijzigings- en communicatie- kosten als bedoeld in art. 8 en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Annulering

4. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, is de reiziger verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserverings- kosten de volgende bedragen terzake annuleringskosten aan Suid Afrika Reise te betalen:

a. bij annulering tot 30 dagen voor de dag van vertrek: 20% van de reissom met een minimum van € 10

b. bij annulering 30 dagen voor vertrek of later; de volledige reissom. No show geldt als annulering op de dag van vertrek c.q aankomst.

5. De door de reiziger verschuldigde annulerings kosten zullen de hoogte van de overeengekomen reissom niet overschrijden.

6. Indien een overeenkomst betreffende het gezamenlijk verblijf van meerdere reizigers in een kamer, appartement, vakantiewoning of ander accommodatie door één of meer van deze reizigers wordt geannuleerd, geldt deze annulering als een annulering voor de overeen komsten van alle voornoemde (mede)reizigers. Elke reiziger zal in dat geval de verschuldigde annulerings- en reserveringskosten , opgesomd in de voorgaande artikelleden, moeten betalen, tenzij de reiziger uitdrukkelijk aan Suid Afrika Reise te kennen geeft zijn overeenkomst met Suid Afrika Reise in stand te willen laten en indien voor het aantal aldus “overblijvend niet annulerende reiziger(s)” accommodatie beschikbaar is. De alsdan overblijvende reizigers moeten de reissom betalen, zoals die geldt voor dat nieuwe aantal reizigers. De door deze overblijvende reizigers verschuldigde annuleringsgelden worden verrekend met de hier bedoelde nieuwe reissommen.

8. Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, waaronder lijndiensten, activiteiten en excursies kunnen andere annuleringsregels gelden.


Artikel 10

WIJZIGING DOOR SUID AFRIKA REISE

1. Suid Afrika Reise heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden zoals omschreven in artikel 3. De reiziger kan in dat geval te allen tijde de overeengekomen reis of vertrekdatum wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van dit artikel.

2. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht de overeenkomst ingevolge het vorige artikel te wijzigen, moet dit binnen 3 dagen na ontvangst van het bericht van de wijziging van Suid Afrika Reise aan Suid Afrika Reise kenbaar maken. Suid Afrika Reise zal de reiziger binnen 5 dagen een alternatieve reis aanbieden ofwel de door de reiziger reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom minus € 25 administratiekosten per overeenkomst restitueren.

3. Indien na vertrek van de reiziger een belangrijk gedeelte van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, zorgt Suid Afrika Reise er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis.


Artikel 11

OPZEGGING DOOR SUID AFRIKA REISE

1. indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 14, heeft Suid Afrika Reise het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander onverminderd het recht van Suid Afrika Reise op betaling van de reissom, vermeerderd met rente en kosten.

2. Suid Afrika Reise kan de overeenkomst voorts slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Suid Afrika Reise zal de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen met opgaaf van redenen.

3. Suid Afrika Reise zal. voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan reiziger toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de in lid 2. bedoelde kennisgeving van de opzegging een gelijkwaardige of betere reis aanbieden

4. Indien het in het vorige artikel bedoelde aanbod van Suid Afrika Reise niet wordt aanvaard door de reiziger of indien Suid Afrika Reise niet in staat is een dergelijk aanbod te doen, wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom door Suid Afrika Reise terugbetaald.


Artikel 12

HULPVERLENING

1. Suid Afrika Reise is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger.

3. De kosten voor hulp en bijstand komen voor rekening van de reisorganisator indien de tekortkoming in de nakoming aan hem of aan de persoon wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, kan worden toegerekend overeenkomstig artikel 15.


Artikel 13

REISSOM

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Suid Afrika Reise bekend waren ten tijde van de publicatie.

3. Suid Afrika Reise heeft het recht om tot 45 dagen voor vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, en verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen. Suid Afrika Reise zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen, waarop Suid Afrika Reise de overeenkomst kan opzeggen. De reiziger zal dan de reissom terug ontvangen of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

4. Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de verschuldigde BTW doch exclusief elke overige heffing vermeld.Artikel 14

BETALING

1. Bij totstandkoming van de overeenkomst dient de reiziger een aanbetaling aan Suid Afrika Reise te voldoen die gelijk is aan 25% van de totale overeengekomen reissom afgerond met € 1 naar boven en dat ten minste € 45 per reiziger bedraagt.

2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Suid Afrika Reise .

3. Indien een reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Suid Afrika Reise heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke incasso kosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 125.


Artikel 15

AANSPRAKELIJKHEID

1. Suid Afrika Reise is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt conform de in lid 1 bedoelde verwachtingen,is Suid Afrika Reise verplicht de reiziger de schade te vergoeden die hij dientengevolge lijdt, tenzij de tekortkoming niet aan hem is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;

b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet is betrokken bij de levering van de in de overeenkomst betrokken diensten; of

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht of aan een gebeurtenis die Suid Afrika Reise of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

3. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden.

4. Wanneer Suid Afrika Reise aansprakelijk is op grond van dit artikel, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt c.q. uitgesloten conform toepasselijke internationale verdragen. Suid Afrika Reise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van enige verzekering.

5. ieder aansprakelijkheid van Suid Afrika Reise , uit welken hoofde dan ook, zal - behoudens in geval van dood of letsel - steeds zijn beperkt tot maximaal driemaal de reissom voor materiële en zuivere vermogensschade en maximaal éénmaal de reissom voor derving van reisgenot.

6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Suid Afrika Reise gelden ook ten behoeve van werknemers van Suid Afrika Reise , tenzij verdrag of wet dit uitsluit.


Artikel 16

ONVOLKOMENHEDEN OF KLACHTEN

Een door de reiziger geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de overeenkomst, als bedoeld in artikel 5 lid 4, dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de betrokken leverancier kenbaar worden gemaakt. Deze zal ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van de reiziger worden verholpen. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken dient de reiziger contact op te nemen met het bij de tickets vermelde noodnummer. Indien de onvolkomenheid of de klacht naar de mening van de reiziger niet bevredigend door zowel de leverancier als Suid Afrika Reise worden opgelost, dient men ter plaatse om een klachtenformulier te vragen. Dit formulier wordt vervolgens door zowel de reiziger als de leverancier ondertekend. Het formulier is alleen verkrijgbaar daar waar de klacht of onvolkomenheid werd geconstateerd. De reiziger dient binnen 14 dagen na afloop van de reis middels een klaagschrift schriftelijk en gemotiveerd zijn beklag te doen over de onvolkomenheid of klacht. Althans over het niet verhelpen van deze onvolkomenheid of klacht door de leverancier. Dit klaagformulier moet altijd gepaard gaan met een door de reiziger en leverancier ondertekend klachtenformulier. Suid Afrika Reise zal klaagschriften, die niet volgens de hiervoor genoemde wijze aan haar zijn kenbaar gemaakt, niet in behandeling nemen.


Artikel 17

GESCHILLEN

Alle geschillen, ook welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Suid Afrika Reise aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij Suid Afrika Reise en de reiziger zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.